Doel van de aanvraag tot erkenning

Doel van de aanvraag tot erkenning: mogelijkheden

Als zijn onderneming erkend is als in moeilijkheden en/of in herstructurering, kan de werkgever de volgende afwijkingen krijgen:

 • vrijstelling van de vervangingsplicht voor werklozen met bedrijfstoeslag;
 • verkorting van de opzeggingstermijn of van de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding;
 • verlaging van de leeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Die leeftijd mag echter niet lager zijn dan 56 jaar (en tot 55 jaar voor de overgangsmaatregel).

Vrijstelling van de vervangingsplicht

De onderneming erkend als zijnde in moeilijkheden en/of in herstructurering wordt vrijgesteld van de vervangingsplicht voor werklozen met bedrijfstoeslag als de opzeggingstermijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding begint en eindigt:

 • tijdens de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, en
 • tijdens de periode van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.
De werkgever kan ook vrijgesteld worden van de vervangingsplicht voor werklozen in het lopend stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. De vervanging van een werkloze met bedrijfstoeslag eindigt dan voordat de verplichte periode van vervanging van 3 jaar is verstreken.

Verkorting van de opzeggingstermijn

De mogelijkheid tot verkorting van de opzeggingstermijn moet worden voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomst, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit of goedgekeurd door de minister van Werk.

De opzeggingstermijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding wordt na de kennisgeving van het ontslag ingekort door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Deze termijn mag niet korter zijn dan 26 weken.

De opzeggingstermijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding van de kandidaat-werkloze met bedrijfstoeslag moet beginnen en eindigen:

 • tijdens de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, en
 • tijdens de periode van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Verlaging van de leeftijd

De afwijking van de leeftijd moet worden voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomst, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit of goedgekeurd door de minister van Werk.

In het geval van een collectief ontslag, moet de vereiste minimumleeftijd bereikt zijn op het ogenblik van de aankondiging van dat collectief ontslag.

Wanneer de onderneming wordt erkend als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering, maar zonder aankondiging van een collectief ontslag, moet de ontslagen werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst de leeftijd bereikt hebben die vastgelegd is in de beslissing tot erkenning en die voorzien is in de wetgeving.

De opzeggingstermijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding van de ontslagen werknemer in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag moet beginnen en eindigen:

 • tijdens de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, en
 • tijdens de periode van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Definitie van de minimumleeftijd

De minimumleeftijd wordt opgetrokken tot:

 • 57 jaar in 2017,
 • 58 jaar in 2018,
 • 59 jaar in 2019,
 • 60 jaar in 2020.

Voor de periode 2017-2018 voorziet de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 126, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, in de mogelijkheid om de leeftijdsgrens op 56 jaar te behouden. Deze collectieve arbeidsovereenkomst bevat ook een overgangsmaatregel waardoor de minimumleeftijd op 55 jaar wordt behouden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de onderneming wordt in de loop van 2017 door de minister van Werk erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden met een collectief ontslag;
 • de erkende onderneming heeft een collectief ontslag aangekondigd vóór 1 november 2016;
 • de werknemer tewerkgesteld in de erkende onderneming heeft de leeftijd van 55 jaar bereikt op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag;
 • de collectieve arbeidsovereenkomst of het collectief akkoord gesloten in de onderneming m.b.t het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag verwijst uitdrukkelijk naar CAO nr.126 van de Nationale Arbeidsraad.

Om van deze leeftijdsverlaging tot 56 jaar gebruik te kunnen maken, moet:

 • de collectieve arbeidsovereenkomst of het collectief akkoord tot invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag dat de onderneming gesloten heeft, uitdrukkelijk verwijzen naar de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 126 van de Nationale Arbeidsraad, en
 • de begindatum van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering binnen de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad vallen.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax : 02 233 40 77
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten