Doel van de aanvraag tot erkenning

Doel van de aanvraag tot erkenning: mogelijkheden

Als zijn onderneming erkend is als in moeilijkheden en/of in herstructurering, kan de werkgever de volgende afwijkingen krijgen:

 • vrijstelling van de vervangingsplicht voor werklozen met bedrijfstoeslag;
 • verkorting van de opzeggingstermijn of van de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding;
 • verlaging van de leeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Vrijstelling van de vervangingsplicht

De onderneming erkend als zijnde in moeilijkheden en/of in herstructurering wordt vrijgesteld van de vervangingsplicht voor werklozen met bedrijfstoeslag als de opzeggingstermijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding begint en eindigt:

 • tijdens de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, en
 • tijdens de periode van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.
De werkgever kan ook vrijgesteld worden van de vervangingsplicht voor werklozen in het lopend stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. De vervanging van een werkloze met bedrijfstoeslag eindigt dan voordat de verplichte periode van vervanging van 3 jaar is verstreken.

Verkorting van de opzeggingstermijn

De mogelijkheid tot verkorting van de opzeggingstermijn moet worden voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomst, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit of goedgekeurd door de minister van Werk.

De opzeggingstermijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding wordt na de kennisgeving van het ontslag ingekort door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Deze termijn mag niet korter zijn dan 26 weken.

De opzeggingstermijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding van de kandidaat-werkloze met bedrijfstoeslag moet beginnen en eindigen:

 • tijdens de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, en
 • tijdens de periode van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Verlaging van de leeftijd

De afwijking van de leeftijd moet worden voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomst, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit of goedgekeurd door de minister van Werk.

In het geval van een collectief ontslag, moet de vereiste minimumleeftijd bereikt zijn op het ogenblik van de aankondiging van dat collectief ontslag.

Wanneer de onderneming wordt erkend als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering, maar zonder aankondiging van een collectief ontslag, moet de ontslagen werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst de leeftijd bereikt hebben die vastgelegd is in de beslissing tot erkenning en die voorzien is in de wetgeving.

De opzeggingstermijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding van de ontslagen werknemer in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag moet beginnen en eindigen:

 • tijdens de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst die voorziet in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, en
 • tijdens de periode van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Bepaling van de minimumleeftijd

De minimumleeftijd wordt opgetrokken tot:

 • 58 jaar in 2018,
 • 59 jaar in 2019, en
 • 60 jaar in 2020.

Op 23 april 2019 sloot de Nationale Arbeidsraad collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 136. Die maakt het mogelijk om de leeftijdsgrens te verlagen tot:

 • 58 jaar voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 december 2019,
 • 59 jaar voor de periode van 31 december 2019 tot en met 30 december 2020, en
 • 60 jaar vanaf 31 december 2020.

Is uw onderneming erkend als in moeilijkheden en/of in herstructurering? Dan kan ze het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met een verlaagde leeftijd volgens cao nr. 136 toepassen voor de periode 2019-2020. Daarvoor moet ze een ondernemings-cao of een collectief akkoord afsluiten waarin ze de toekenning van deze bedrijfstoeslag vastlegt. Ze moet daarbij expliciet verwijzen naar collectieve arbeidsovereenkomst nr. 136.

De begindatum van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering moet binnen de geldigheidsduur van de cao van de Nationale Arbeidsraad vallen.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
Fax : 02 233 40 77
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten