Onderneming in moeilijkheden of in herstructurering: erkenningsvoorwaarden

Definitie van een onderneming in moeilijkheden

Een onderneming wordt erkend als ‘in moeilijkheden’ in de volgende omstandigheden:

 • In de jaarrekeningen van de laatste 2 boekjaren die voorafgaan aan de periode waarvoor de erkenning wordt gevraagd, boekt ze een verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen.
 • Voor het laatste boekjaar overschrijdt dit verlies het bedrag van de afschrijvingen en de waardeverminderingen op oprichtingskosten en op immateriële en materiële vaste activa.

Definitie van een onderneming in herstructurering

Een onderneming is in herstructurering als ze voldoet aan één van de volgende voorwaarden.

 1. De onderneming gaat over tot een collectief ontslag. Een collectief ontslag is het ontslag van een bepaald aantal werknemers:
  • ten minste 10% van de werknemers in ondernemingen met meer dan 100 werknemers;
  • ten minste 10 werknemers in ondernemingen met meer dan 20, maar minder dan 100 werknemers;
  • ten minste 6 werknemers in ondernemingen met meer dan 11, maar minder dan 21 werknemers;
  • ten minste de helft van de werknemers in ondernemingen met minder dan 12 werknemers.

 2. De onderneming voert dat collectief ontslag uit uiterlijk binnen de 6 maand volgend op de datum van haar erkenning als onderneming in herstructurering.

 3. De onderneming heeft in het jaar voorafgaand aan de aanvraag een aantal werkloosheidsdagen gekend dat ten minste gelijk is aan 20% van het totaal aantal dagen aangegeven aan de RSZ voor de arbeiders. Deze voorwaarde is enkel van toepassing op ondernemingen waar ten minste 50% van de werknemers als arbeider wordt tewerkgesteld.

Bevoegde instantie

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Telefoonnummer: 02.233.41.11
E-mail: coa@werk.belgie.be
Bevoegdheden: Voorbereiding, bevordering en uitvoering van de politiek op het vlak van de collectieve arbeidsbetrekkingen en de begeleiding van het sociaal overleg, voorkomen en bemiddeling van sociale conflicten